651

Документи » Рішення виконавчого комітету » 651 від 18.10.2011

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ


від "18" жовтня 2011 р № 651
м. Суми

Про внесення змін та доповнень до рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 06.07.10 № 374 «Про організацію проведення конкурсу з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування в м. Суми» (зі змінами)

У зв’язку з прийняттям постанови Кабінету Міністрів України від 29.06.11 № 953 «Про внесення змін до Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування», що набрала чинності 16.09.11, з метою приведення у відповідність до вимог вказаного урядового акту, керуючись частиною першою статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет виконавчий комітет Сумської міської ради

ВИРІШИВ:

 1. Унести зміни до додатку до рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 06.07.2010 № 374 «Про організацію проведення конкурсу з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування в м. Суми» (зі змінами), а саме:
  • 1.1. Абзац другий, п’ятий та шостий пункту 1.3. розділу I викласти в наступній редакції:
   «конкурсна пропозиція - умови обслуговування пасажирів, що пропонуються перевізником-претендентом, які зазначені у поданих на конкурс документах;»; «робочий орган - підприємство (організація), що має фахівців у галузі автомобільного транспорту, матеріальні ресурси та технології, а також досвід роботи не менш як три роки з питань організації пасажирських перевезень, яке у разі потреби залучається Організатором на конкурсних умовах за договором для організації проведення конкурсу; умови конкурсу - встановлені Організатором (обов'язкові та додаткові) умови перевезень пасажирів, які повинні виконувати автомобільні перевізники, визначені на відповідному об'єкті конкурсу.».
  • 1.2. Пункт 1.7. розділу I виключити.
  • 1.3. Пункти 1.8. – 1.11. розділу I вважати пунтами 1.7. – 1.10.
  • 1.4. Пункт 1.10. розділу I викласти в наступній редакції:
   «1.10. Організатор покладає функції з підготовки матеріалів щодо умов конкурсу, паспортів автобусних маршрутів, аналізу одержаних пропозицій та їх оцінки, договорів з переможцями конкурсу та інших матеріалів на Робочий орган, а в разі його відсутності на відділ логістики та зв’язку Сумської міської ради (надалі представник Організатора)».
  • 1.5. Пункт 3.1. розділу III доповнити абзацем наступного змісту:
   «Перевізник забезпечує роботу на об’єкті конкурсу не менш як одного транспортного засобу, пристосованого для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями.».
  • 1.6. Пункт 3.2. розділу III викласти в наступній редакції:
   «3.2. Конкурсний комітет приймає рішення про недопущення до участі в конкурсі автомобільного перевізника, який: 3.2.1. подав до участі в конкурсі неналежним чином оформлені документи чи не в повному обсязі, а також такі, що містять недостовірну інформацію; 3.2.2. визнаний банкрутом або щодо якого порушено провадження у справі про банкрутство (за винятком того, стосовно якого проводиться процедура санації), або який перебуває у стадії ліквідації; 3.2.3. не відповідає вимогам статті 34 Закону України «Про автомобільний транспорт»; 3.2.4. не має достатньої кількості транспортних засобів для виконання перевезень, затвердженої обов'язковими умовами конкурсу, та перевезень, які повинні виконуватися відповідно до чинних договорів. Достатня кількість транспортних засобів визначається як кількість автобусів, необхідних для виконання перевезень, та кількість резервних транспортних засобів, яка становить 10 відсотків для міського сполучення; 3.2.5. має несплачені штрафні санкції, накладені Укртрансінспекцією, або водії якого мають несплачені штрафи, накладені відповідно до статті 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення, неоскаржені у судовому порядку (що були накладені не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення конкурсу); 3.2.6. подав конкурсну пропозицію, що не відповідає обов'язковим та додатковим умовам конкурсу, крім випадків, передбачених частиною третьою статті 44 Закону України «Про автомобільний транспорт».».
  • 1.7. Абзац 1 пункту 2.1. розділу II викласти в наступній редакції:
   «2.1. Організатор або Робочий орган публікує в друкованих засобах масової інформації не пізніше ніж за 30 календарних днів до початку конкурсу оголошення про конкурс (крім друкованих оголошення може бути розміщено також в інших засобах масової інформації), яке повинно містити таку інформацію:».
  • 1.8. У пункті 4.1. розділу IV: підпункти 4.1.3. та 4.1.5. викласти в наступній редакції:
   «4.1.3. перелік транспортних засобів, які пропонуються до використання на автобусному маршруті, із зазначенням марки, моделі, пасажиромісткості (з відміткою "з місцем водія/без місця водія"), VIN-коду транспортного засобу, державного номерного знака, року випуску транспортного засобу;»; «4.1.5. документ, що підтверджує внесення плати за участь у конкурсі, із зазначенням дати проведення конкурсу;»; доповнити пункт підпунктом 4.1.11. наступного змісту: «4.1.11. копія штатного розпису, податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (форма N 1ДФ) за останні повні два квартали.»; останній абзац пункту 4.1. викласти в наступній редакції: «Комплектність поданих документів перевіряє в міру їх надходження Організатор.».
  • 1.9. Пункт 4.2. розділу IV викласти в наступній редакції:
   «4.2. Документи для участі в конкурсі пронумеровуються, прошиваються, підписуються уповноваженою особою перевізника-претендента та скріплюються печаткою з позначенням кількості сторінок цифрами і словами. Документи для участі в конкурсі подаються перевізником претендентом у двох закритих конвертах (пакетах). Конверт (пакет) з позначкою "№ 1", який містить документи для участі в конкурсі, відкривається наступного дня після закінчення строку їх прийняття. Конверт (пакет) з позначкою "№ 2", який містить документи з інформацією про те, на який об'єкт конкурсу подає документи перевізник-претендент, відкривається під час засідання конкурсного комітету. У разі подання перевізником-претендентом документів для участі в кількох конкурсах, що проводяться на одному засіданні, ним робиться однакова відмітка на конвертах № 1 і 2, які стосуються одного і того ж конкурсу, що дасть змогу визначити приналежність їх одне одному.».
  • 1.10. У пункті 4.4. розділу IV слово «розрахунків» замінити словом «підрахунків».
  • 1.11. Розділ IV доповнити пунктом 4.11. наступного змісту:
   «4.11. Для підготовки інформації про відповідність технічного стану автобусів претендента умовам перевезень та відповідність претендента вимогам нормативно-правових актів у сфері безпеки дорожнього руху Організатор не менш як за дев'ять робочих днів до дати проведення конкурсу надсилає список перевізників-претендентів на відповідний конкурс до Державтоінспекції. Для отримання зазначеної інформації автомобільний перевізник за власним бажанням має право в установленому Мінінфраструктури за погодженням з МВС порядку звернутися до Державтоінспекції. Підготовлена Державтоінспекцією інформація подається у встановленому порядку.».
  • 1.12. У пункті 5.1. розділу V: пункт 5.1.1. викласти в наступній редакції:
   «5.1.1. наявність достатньої кількості автобусів, які відповідають умовам конкурсу за класом та пасажиромісткістю». у підпункті 5.1.2. пункту 5.1. розділу V слова «(у кількості не менше від нормативу згідно з Додатком 2)» виключити. пункт 5.1. доповнити підпунктом 5.1.14. наступного змісту: «5.1.14. умови контролю за станом здоров’я водіїв.».
  • 1.13. Пункт 5.5. розділу V доповнити наступними абзацами:
   «У разі участі в конкурсі двох або більше перевізників-претендентів конкурсний комітет визначає кращого з використанням бальної системи оцінки пропозицій перевізників-претендентів відповідно до цих Умов та Закону України «Про автомобільний транспорт». Перевізника-претендента, визнаного за бальною системою оцінки переможцем, може бути визнано таким лише у разі набрання ним за окремим об'єктом конкурсу кількості балів, що є вищою нуля.».
  • 1.14. Пункт 5.9. розділу V викласти в наступній редакції:
   «5.9. Рішення конкурсного комітету про визначення переможця конкурсу, а також перевізника-претендента, який за результатами розгляду посів друге місце, оголошується перевізникам-претендентам під час конкурсу, у 10-денний строк оформляється протоколом, який підписується присутнім головою або заступником голови та секретарем конкурсного комітету, і подається Організатору.».
  • 1.15. Пункт 5.10. розділу V викласти в наступній редакції:
   «5.10. Протокол засідання конкурсного комітету повинен містити інформацію про: - дату, час та місце проведення засідання конкурсного комітету; - прізвища, імена та по батькові членів конкурсного комітету, які присутні на засіданні; - номери та назви об'єктів конкурсу; - найменування перевізників-претендентів; - результати голосування членів конкурсного комітету або результати, отримані за бальною системою оцінки пропозицій перевізників-претендентів; - рішення конкурсного комітету про визначення переможця конкурсу та перевізника-претендента, який за результатами розгляду посів друге місце; - рішення про недопущення перевізника-претендента до участі в конкурсі, якщо воно мало місце.».
  • 1.16. У пункті 5.11. розділу V цифри і літери «10-ти» замінити цифрами «30».
  • 1.17. Пункт 5.12. розділу V викласти в наступній редакції:
   «5.12. Витяги з протоколу засідання конкурсного комітету подаються на підставі письмової заяви перевізника-претендента протягом 5 днів з дня її надходження. У разі надходження письмової заяви перевізника-претендента до моменту оформлення протоколу строк подання витягів з протоколу засідання конкурсного комітету відраховується з моменту оформлення протоколу відповідно до пункту 5.9. цих Умов.».
  • 1.18. У пункті 6.2. розділу VI цифри «100» замінити цифрами «300».
  • 1.19. Пункт 6.8. розділу VI виключити. .
  • 1.20. Пункт 6.9. розділу VI викласти в наступній редакції:
   «6.9. Кошти, сплачені за участь у конкурсі, повертаються повністю у разі, коли конкурс не відбувся або переможця не було визначено з вини Організатора (Робочого органу), а також перевізникам-претендентам, які подали достовірну інформацію, у разі настання обставин, визначених підпунктом 7.3.1. пункту 7.3. цих Умов. Для повернення коштів перевізник-претендент подає заяву за формою згідно з додатком 7.».
  • 1.21. Пункт 6.10. розділу VI викласти в наступній редакції:
   «6.10. Перевізникам-претендентам, які не стали переможцями конкурсу або не допущені до участі у конкурсі, плата за участь у конкурсі не повертається і використовується на покриття витрат, пов'язаних з підготовкою, проведенням конкурсу та підготовкою матеріалів.».
  • 1.22. Розділ VI доповнити пунктом 6.14. наступного змісту:
   «6.14. Інформація, що міститься в документах, поданих перевізниками-претендентами для участі у конкурсі, повинна бути достовірною за станом на момент подання документів для участі в конкурсі.».
  • 1.23. Пункти 6.9. – 6.14. розділу VI вважати пунтами 6.8. – 6.13.
  • 1.24. Абзаци 1, 2 пункту 7.1. розділу VII викласти в наступній редакції:
   «7.1. Організатор не пізніше ніж через 30 днів з моменту набрання чинності рішенням конкурсного комітету укладає з переможцем конкурсу договір про організацію перевезення пасажирів на конкретний об’єкт конкурсу згідно з обов’язковими умовами визначеного конкурсу та додатковими умовами обслуговування маршрутів, наданими перевізником-претендентом. Договір підписується міським головою м. Суми. У разі письмової відмови перевізника-претендента, який став переможцем конкурсу, від укладення з Організатором договору договір укладається з перевізником-претендентом, який посів друге місце. У разі відсутності перевізника-претендента, який посів друге місце, маршрут включається до об'єкта іншого конкурсу. Дія договору не може бути достроково зупинена в частині відносин щодо обслуговування окремих маршрутів, а тільки на весь об'єкт конкурсу.».
  • 1.25. Пункт 7.3. розділу VII викласти в наступній редакції:
   «7.3. Організатор має право: 7.3.1. прийняти рішення про відмову у введенні в дію рішення (чи його окремої частини) конкурсного комітету за окремими об'єктами конкурсу: - у разі надходження від органів виконавчої влади письмової інформації, що підтверджує факт подання перевізником-претендентом, який за результатами конкурсу визнаний переможцем конкурсу, недостовірної інформації; - у разі надходження від органів виконавчої влади письмової інформації, що підтверджує факт подання перевізником-претендентом, який за результатами конкурсу визнаний таким, що зайняв друге місце, недостовірної інформації; 7.3.2. провести конкурс до моменту закінчення строку дії відповідного договору, однак не раніше ніж за три місяці до настання такого моменту. У такому разі дія договору, укладеного за результатами конкурсу, починається після закінчення строку дії чинних документів на перевезення; 7.3.3. достроково розірвати договір з автомобільним перевізником у разі: - порушення ним умов договору. У такому разі для роботи на маршруті призначається автомобільний перевізник, який за результатами конкурсу визнаний таким, що зайняв друге місце, на строк до закінчення дії договору, який було розірвано, а в разі його відмови чи відсутності - призначати до проведення конкурсу іншого автомобільного перевізника один раз на строк не більш як три місяці; - надходження від органів виконавчої влади письмової інформації, що підтверджує факт подання ним недостовірної інформації; - порушення ним умов договору під час виконання перевезень на маршруті як перевізника, який за результатами конкурсу визнаний таким, що зайняв друге місце; 7.3.4. укласти договір з автомобільним перевізником, який за результатами конкурсу визнаний таким, що зайняв друге місце, у разі: - настання обставин, що передбачені абзацом третім підпункту 7.3.3. цього пункту на строк дії договору, який було розірвано; - відмови перевізника-претендента, який визнаний переможцем конкурсу, від укладення договору; 7.3.5. у випадках, передбачених Законом України «Про автомобільний транспорт», укласти договір з автомобільним перевізником (який працює на цьому напрямку) один раз на строк до трьох місяців, після чого виставити об'єкт на конкурс; 7.3.6. у разі зупинення судом рішення конкурсного комітету призначити тимчасово на строк дії відповідної ухвали суду автомобільного перевізника для виконання перевезень, передбачених об'єктом конкурсу.».
  • 1.26. Пункт 1.1. розділу 1. додатку № 1 викласти в наступній редакції:
   «1.1. Організатор надає Перевізникові право на перевезення пасажирів і багажу на об’єкт конкурсу № _______: маршрут № ___________ автобусами, що працюють в режимі ____________________________.». 1.27. Додатки №№ 4, 6 викласти в новій редакції (додатки 1,2). 1.28. Доповнити додатком № 7 (додаток 3).
 2. Дане рішення набирає чинності з моменту оприлюднення.
 3. Рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 19.09.11 № 598 «Про внесення змін та доповнень до рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 06.07.2010 № 374 «Про організацію проведення конкурсу з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах загального користування в м. Суми» (зі змінами)» вважати таким, що втратило чинність.
 4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Бондаря А.П.

 

Виконуючий обов’язки міського голови
з виконавчої роботи
М.Г. Войтенко


Додатки [23.77 Kb] (cкачувань: 269)Дата публікації: 20-10-2011
Галерея > День вшанування учасників бойових дій на території інших держав