370

Документи » Рішення виконавчого комітету » 370 від 07.06.2011

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ


від "07" червня 2011 р № 370
м. Суми

Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 03.03.09 № 111 "Про регламент роботи виконавчих органів Сумської міської ради та інструкцію з діловодства у виконавчих органах Сумської міської ради" (зі змінами)

З метою дотримання принципу законності в одержанні, використанні, поширенні та зберіганні інформації, а також захисту інформації про осіб, зібраної в межах повноважень, відповідно до законів України "Про інформацію", "Про доступ до публічної інформації", керуючись статтею 40, частиною першою статті 52 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", виконавчий комітет Сумської міської ради

ВИРІШИВ:

 1. Внести зміни до додатку №1 рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 03.03.2009 №111 «Про регламент роботи виконавчих органів Сумської міської ради та Інструкцію з діловодства у виконавчих органах Сумської міської ради» (зі змінами), а саме:
  1.1. Пункт 4.9. розділу 4 викласти в наступній редакції: "4.9. Завізовані проекти рішень, що готуються до розгляду на засіданні виконавчого комітету, надаються в протокольну частину відділу організаційно-кадрової роботи обов’язково в електронному та у друкованому вигляді не пізніше ніж за 20 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття. Винятком є ті проекти рішень, терміни розгляду та прийняття яких передбачені іншими нормативно-правовими актами. Протокольна частина розмножує проекти рішень у кількості примірників, що на 8 більше персонального складу виконавчого комітету. Протокольна частина в день отримання від розробників завізованих проектів рішень, які підлягають оприлюдненню, передає електронні варіанти до сектору інформаційних технологій для оприлюднення їх на офіційному сайті Сумської міської ради."
  1.2. Пункт 4.10. розділу 4 викласти в наступній редакції: "4.10. Відповідальність за якість підготовки проектів рішень, розпоряджень, відповідність електронних версій друкованим варіантам та дотримання термінів їх подання покладається особисто на керівників виконавчих органів ради, підприємств, установ, організацій, а також на заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, заступника міського голови, керуючого справами виконавчого комітету, згідно з розподілом обов’язків між ними, які є його розробниками."
  1.3. Пункт 4.14. розділу 4 викласти його у наступній редакції: "4.14. Після підписання міським головою розпорядження реєструється у програмі з діловодства та електронного документообігу протокольною частиною відділу організаційно-кадрової роботи і розсилається згідно з реєстром розсилки, підписаним посадовою особою виконавчого органу, яка готувала проект розпорядження. Протокольна частина відразу після підписання міським головою розпоряджень передає електронні варіанти документів до сектору інформаційних технологій для невідкладного (але не пізніше 5 робочих днів з дня його підписання) оприлюднення їх на офіційному сайті Сумської міської ради." 1.4. Пункт 5.19. розділу 5 викласти в наступній редакції: "5.19. Підписане міським головою рішення реєструється протокольною частиною відділу організаційно-кадрової роботи у програмі з діловодства та автоматизованого документообігу і розсилається згідно з реєстром розсилки, підписаним розробником. Електронний варіант підписаного міським головою рішення протокольною частиною відділу організаційно-кадрової роботи відразу після підписання, передається до сектору інформаційних технологій для оприлюднення на офіційному сайті Сумської міської ради."
  1.5. Пункт 5.20. розділу 5 викласти в наступній редакції: "5.20. Рішення, прийняті на засіданні виконавчого комітету, у ході обговорення яких були зроблені зауваження, внесені доповнення та зміни, протягом двох днів після засідання остаточно редагуються розробниками, на звороті останньої сторінки розробником робиться надпис «Доопрацьовано», а також підписуються, із зазначенням дати, прізвища, імені та імені по батькові, надаються заступнику міського голови, керуючому справами виконавчого комітету для ознайомлення і через протокольну частину відділу організаційно-кадрової роботи міської ради подаються на підпис міському голові, а після підпису реєструються у програмі з діловодства та автоматизованого документообігу з додаванням до реєстраційної картки електронного примірника документу, розмножуються та розсилаються протокольною частиною згідно з реєстром розсилки, підписаним розробником."
  1.6. Підпункт 12.2.5. пункту 12.2. розділу 12 викласти в наступній редакції: "12.2.5. Про результати розгляду депутатського запиту депутат повідомляється у письмовій формі. Відповідь на депутатський запит готує відповідне управління чи відділ за підписом особи, якій було адресовано цей запит, та надає електронний варіант відповіді до відділу з організації діяльності ради. Підписаній відповіді у відділі роботи зі зверненням громадян та документообігу управління інформаційно-аналітичної роботи надається вихідний номер. Працівники відділу по роботі зі зверненнями громадян та документообігу передають зареєстровані відповіді на депутатський запит до відділу з організації діяльності ради під розпис з зазначенням в журналі дати і прізвища посадової особи, яка їх отримала. Працівники відділу з організації діяльності ради додають електронний варіант відповіді та запиту до електронної бази даних та вручають депутату під розпис відповідь на його запит."
  1.7. Підпункт 12.2.7. пункту 12.2. розділу 12 викласти у наступній редакції: "12.2.7. Депутатське звернення до міського голови та його заступників реєструється у відділі звернень громадян та документообігу управління інформаційно-аналітичної роботи з використанням програми з автоматизації діловодства та електронного документообігу в день надходження, працівники відділу сканують самі звернення, додають в електронну базу даних відскановані зображення, та подають на розгляд міського голови або його заступника. Після повернення депутатського звернення з резолюцією, працівники відділу по роботі зі зверненнями громадян та документообігу видають його відповідальним за діловодство в виконавчих органах ради під розпис з зазначенням дати та прізвища особи, що отримала депутатське звернення."
  1.8. Підпункт 12.2.8. пункту 12.2. розділу 12 викласти у наступній редакції: "12.2.8. Працівники виконавчих органів міської ради в терміни, визначені Законом України «Про статус депутатів місцевих рад» готують відповідь депутату на його звернення за підписом особи, якій було адресовано цей запит, та передають електронний примірник відповіді до відділу по роботі зі зверненнями громадян та документообігу. Відповідальність за відповідність електронного та друкованого примірників несуть працівники виконавчих органів міської ради, що готують відповідь. Підписана відповідь додається до реєстраційної картки вхідного документу в електронній базі даних та пересилається депутату поштою або видається йому працівниками відділу по роботі зі зверненнями громадян та документообігу під розпис, або відповідному працівнику відділу з організації діяльності ради."
  1.9. Підпункт 12.3.1. пункту 12.3. розділу 12 викласти у наступній редакції: "12.3.1. Листи від підприємств, установ, організацій та громадян міста до виконавчого комітету, міського голови та його заступників реєструється у відділі звернень громадян та документообігу управління інформаційно-аналітичної роботи з використанням програми з автоматизації діловодства та електронного документообігу в день надходження з додаванням до реєстраційної картки електронного примірника документу та подаються на розгляд міського голови або його заступника. Після повернення листа з резолюцією, працівники відділу по роботі зі зверненнями громадян та документообігу реєструють резолюції в електронній базі даних та передають його відповідальним за діловодство в виконавчих органах ради."
  1.10. Підпункт 12.3.2. пункту 12.3. розділу 12 викласти у наступній редакції: "12.3.2. Працівники виконавчих органів міської ради в терміни, визначені Законом України "Про звернення громадян" готують відповідь на лист за підписом міського голови, його заступників або керівника відповідного структурного підрозділу та передають електронний примірник відповіді до відділу по роботі зі зверненнями громадян та документообігу. Відповідальність за відповідність електронного та друкованого примірників несуть працівники виконавчих органів міської ради, що готують відповідь. Підписана відповідь додається до реєстраційної картки вхідного документу в електронній базі даних та пересилається адресату поштою або видається йому працівниками відділу по роботі зі зверненнями громадян та документообігу."
  1.11. Доповнити розділ 12 пунктом 12.6. у наступного змісту: "12.6. Організація роботи з доступу до публічної інформації.
  12.6.1. В організації доступу до публічної інформації виконавчі органи міської ради керуються законами України "Про доступ до публічної інформації", "Про інформацію", відповідними постановами Кабінету Міністрів України з метою створення механізмів реалізації права кожного на доступ до публічної інформації. Публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень та інших розпорядників публічної інформації. Публічна інформація є відкритою, крім випадків, встановлених законом. Розпорядником інформації є керівник структурного підрозділу та визначена відповідальна особа з питань запитів на інформацію у складі структурного підрозділу. На офіційному сайті Сумської міської ради оприлюднюється перелік розпорядників інформації з їх контактними даними.
  12.6.2. Доступ до інформації у виконавчих органах міської ради забезпечується шляхом: а) систематичного та оперативного оприлюднення інформації: :list, : б) надання інформації за запитами на інформацію.
  12.6.3. Координацію роботи з питань організації доступу до публічної інформації у виконавчих органах міської ради здійснює управління інформаційно-аналітичної роботи. 12.6.4. У структурних підрозділах визначаються та облаштовуються спеціальні місця для роботи запитувачів із документами, що містять публічну інформацію. З метою доступу до публічної інформації та її збереження створюється система обліку документів, що знаходяться у відповідних розпорядників інформації і містять публічну інформацію.
  12.6.5. Форми запитів на інформацію та порядок складання, подання запитів на інформацію в усній, письмовій чи іншій формі, а також порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядника інформації публікуються на офіційному сайті Сумської міської ради, у газеті "Суми і сумчани" та на відповідних інформаційних стендах.
  12.6.6. Розпорядник інформації здійснює облік запитів на інформацію. Запит після його реєстрації обробляється відповідальними особами з питань запитів на інформацію. Відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації", відповідь на інформаційний запит має бути надано не пізніше п'яти робочих днів з дня його отримання. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження, про що повідомляється запитувач у письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту. Розпорядник інформації має право відмовити в задоволені запиту на інформацію у випадках передбачених чинним законодавством України, про що запитувач повідомляється у тій формі, у якій було зроблено запит. Розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов'язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача.
  12.6.7. Розпорядник інформації оперативно повідомляє управління інформаційно-аналітичної роботи про надходження запитів на інформацію. Електронна копія запиту на інформацію та відповіді на нього надається управлінню інформаційно-аналітичної роботи.
  12.6.8. Інформація на запит надається безкоштовно. У разі, якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов'язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк. Розмір фактичних витрат на копіювання та друк в межах граничних норм, встановлюється розпорядником інформації в межах граничних норм, встановлених Кабінетом Міністрів України. До затвердження відповідної урядової постанови, розпорядник інформації встановлює тимчасовий порядок відшкодування за друк та копіювання документів."
  1.12. Пункт 13.2. розділу 13 викласти у наступній редакції: "13.2. Працівники відділу по роботі зі зверненнями громадян та документообігу попередньо розглядають звернення громадян, що надійшли, реєструють їх в програмі діловодства та автоматизованого документообігу з додаванням до реєстраційної картки електронного примірника документу та подають на розгляд міському голові, першому заступнику міського голови, заступникам міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, заступнику міського голови, керуючому справами виконавчого комітету. Звернення з відповідними дорученнями міського голови, його заступників, заступника міського голови, керуючого справами виконавчого комітету після реєстрації в електронній базі даних, направляються для вирішення керівникам виконавчих органів міської ради та іншим органам відповідно до їх компетенції з установленням конкретних термінів надання інформації про вжиття заходів. Міському голові на розгляд передаються звернення депутатів, Героїв Радянського Союзу, Героїв України, Героїв Соціалістичної Праці, інвалідів Великої Вітчизняної війни, власників почесного звання України "Мати-героїня"."
  1.13. Пункт 15.4. розділу 15 викласти в наступній редакції: "15.4. Відповідальність за зміст та оперативне наповнення статистично-довідкової інформації покладено на наступні підрозділи:
 2. Назва сторінки

  Структурний підрозділ, відповідальний за наповнення сторінки

  Міська влада/Міський голова/Біографія

  відділ організаційно-кадрової роботи

  Міська влада/Міський голова/Повноваження

  відділ організаційно-кадрової роботи

  Міська влада/Міський голова/Заступники

  відділ організаційно-кадрової роботи

  Міська влада/Міський голова/Звіти

  відділ організаційно-кадрової роботи, управління інформаційно-аналітичної роботи

  Міська влада/Міський голова/Декларація про доходи

  відділ організаційно-кадрової роботи

  Міська влада/Міський голова/Історія

  управління інформаційно-аналітичної роботи, відділ культури та туризму

  Міська влада/Міський голова/Онлайн-приймальня

  управління інформаційно-аналітичної роботи

  Міська влада/Міська рада/Статус і повноваження

  відділ з організації діяльності ради

  Міська влада/Міська рада/Регламент роботи

  відділ з організації діяльності ради, правове управління

  Міська влада/Міська рада/Депутати

  відділ з організації діяльності ради

  Міська влада/Міська рада/Графіки прийому депутатів

  відділ з організації діяльності ради

  Міська влада/Міська рада/Секретар міської ради

  відділ з організації діяльності ради

  Міська влада/Міська рада/Постійні комісії

  відділ з організації діяльності ради

  Міська влада/Міська рада/Групи і фракції

  відділ з організації діяльності ради

  Міська влада/Міська рада/План роботи

  відділ з організації діяльності ради

  Міська влада/Міська рада/Проекти порядку денного

  відділ з організації діяльності ради

  Міська влада/Міська рада/Протоколи сесій

  відділ з організації діяльності ради

  Міська влада/Міська рада/Історія

  відділ з організації діяльності ради

  Міська влада/Виконавчі органи/Статус і повноваження

  правове управління

  Міська влада/Виконавчі органи/Виконавчий комітет

  відділ організаційно-кадрової роботи

  Міська влада/Виконавчі органи/Виконавчий комітет/Проекти рішень

  відділ організаційно-кадрової роботи

  Міська влада/Виконавчі органи/Виконавчий комітет/Порядок денний

  відділ організаційно-кадрової роботи

  Міська влада/Виконавчі органи/Управління, відділи

  Управління, відділи

  Міська влада/Виконавчі органи/Виконавчі органи державної влади

  відділ організаційно-кадрової роботи

  Міська влада/Виконавчі органи/Районні в м. Суми адміністрації

  районні в м. Суми адміністрації

  Міська влада/Виконавчі органи/Регламент роботи виконавчих органів

  відділ організаційно-кадрової роботи

  Міська влада/Виконавчі органи/Заробітна плата працівників

  відділ бухгалтерського обліку та звітності

  Міська влада/Виконавчі органи/Центр координації державних закупівель

  розпорядники коштів, сектор координації державних закупівель управління соціально-економічного розвитку

  Міська влада/Вакансії

  відділ організаційно-кадрової роботи

  Документи/Статут міста

  правове управління

  Документи/Генеральний план

  управління архітектури та містобудування

  Документи/Програми розвитку міста

  управління соціально-економічного розвитку

  Документи/Міський бюджет

  фінансове управління

  Документи/Економічний і соціальний стан міста

  управління соціально-економічного розвитку, управління праці та соціального захисту населення

  Документи/Рішення міської ради

  відділ з організації діяльності ради

  Документи/Рішення виконавчого комітету

  відділ організаційно-кадрової роботи

  Документи/Розпорядження міського голови

  відділ організаційно-кадрової роботи

  Документи/Регуляторна діяльність

  управління соціально-економічного розвитку

  Документи/Проекти документів

  розробники проектів документів

  Місто/Туризм/Екскурсія

  відділ культури та туризму

  Місто/Історія

  управління інформаційно-аналітичної роботи, відділ культури та туризму

  Місто/Карта міста

  управління інформаційно-аналітичної роботи, відділ культури та туризму

  Місто/Міська символіка

  відділ культури та туризму, управління архітектури та містобудування

  Місто/Фотогалерея

  управління інформаційно-аналітичної роботи

  Місто/Соціально-економічний паспорт міста

  управління соціально-економічного розвитку

  Місто/Місто у дзеркалі статистики

  управління соціально-економічного розвитку

  Місто/Освіта і наука

  управління освіти і науки

  Місто/Охорона здоров'я

  управління охорони здоров'я

  Місто/Соціальний захист

  управління праці та соціального захисту населення

  Місто/Культура

  відділ культури та туризму

  Місто/Туризм

  відділ культури та туризму

  Місто/Спорт

  відділ у справах сім'ї, молоді та спорту

  Місто/Знані земляки

  відділ культури та туризму

  Місто/Сумське земляцтво

  відділ організаційно-кадрової роботи

  Місто/Міста-побратими (партнери)

  управління соціально-економічного розвитку

  Місто/"Оспівую тебе, чарівне місто"

  відділ культури та туризму

  Місто/Містобудівна рада

  управління архітектури та містобудування

  Місто/Фотовиставка

  управління інформаційно-аналітичної роботи

  Городянину/Громадська рада

  управління інформаційно-аналітичної роботи

  Городянину/Інформаційні матеріали з питань соцзахисту

  управління праці та соціального захисту населення

  Городянину/Інформаційні матеріали з питань ЖКГ

  управління житлової політики, комунального господарства та благоустрою

  Городянину/Громадські обговорення

  ініціатори проведення громадських обговорень

  Городянину/Комунальне майно міста

  управління майна комунальної власності

  Городянину/Інформаційні матеріали управління земельних ресурсів

  управління земельних ресурсів

  Городянину/Інформаційні матеріали управління обліку, розподілу та приватизації житла

  управління обліку, розподілу та приватизації житла

  Городянину/Інформаційні матеріали служби у справах дітей

  служба у справах дітей

  Городянину/Цивільна оборона

  відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення

  Городянину/Спостережна комісія при виконавчому комітеті

  відділ з питань взаємодії з правоохоронними органами та оборонно-мобілізаційної роботи

  Городянину/Запобігання проявам корупції

  відділ з питань взаємодії з правоохоронними органами та оборонно-мобілізаційної роботи

  Городянину/Про це варто знати всім! (Пам'ятки городянам)

  відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, управління охорони здоров'я

  Городянину/Екологія та енергозбереження

  відділ екології та енергозбереження

  Городянину/Ритуальні послуги

  управління житлової політики, комунального господарства та благоустрою

  Городянину/Підготовка до опалювального періоду (сезону)

  управління житлової політики, комунального господарства та благоустрою

  Городянину/Адміністративна комісія

  відділ з питань взаємодії з правоохоронними органами та оборонно-мобілізаційної роботи

  Городянину/"Суми-2020. Місто, в якому ми хочемо жити"

  відділ у справах сім'ї, молоді та спорту

  Городянину/Контрольно-ревізійний відділ в м. Суми і Сумському районі

  контрольно-ревізійний відділ в м. Суми і Сумському районі

  Підприємцю/До уваги підприємців!

  управління підприємництва, торгівлі, побуту та захисту прав споживачів

  Підприємцю/Підприємництво

  управління підприємництва, торгівлі, побуту та захисту прав споживачів

  Підприємцю/Тендери

  розпорядники коштів, сектор координації державних закупівель

  Підприємцю/Інвестиційні пропозиції

  управління соціально-економічного розвитку

  Підприємцю/Стратегічний план економічного розвитку міста (USAID)

  управління соціально-економічного розвитку

  Підприємцю/Переліки дозволів, що видаються Єдиним дозвільним офісом

  управління підприємництва, торгівлі, побуту та захисту прав споживачів

  Підприємцю/Карта антикризових заходів щодо розвитку підприємництва

  управління підприємництва, торгівлі, побуту та захисту прав споживачів

  Приймальня/Звернення громадян

  управління інформаційно-аналітичної роботи

  Приймальня/Онлайн-приймальня міського голови

  управління інформаційно-аналітичної роботи

  Приймальня/Графіки прийому керівників міста

  управління інформаційно-аналітичної роботи

  Приймальня/Графіки прийому депутатів міської ради

  відділ з організації діяльності ради

  Приймальня/Графіки прийому депутатських фракцій в Сумській міській раді

  відділ з організації діяльності ради

  Приймальня/Сумчани сигналізують

  управління інформаційно-аналітичної роботи

  Приймальня/Урядова телефонна "Гаряча лінія"

  управління інформаційно-аналітичної роботи

  Приймальня/Доступ до публічної інформації

  управління інформаційно-аналітичної роботи

  Довідка/Корисні телефон

  господарський відділ, відділ організаційно-кадрової роботи

  Довідка/Транспорт

  відділ логістики та зв’язку

  Довідка/Банківські установи

  управління соціально-економічного розвитку

  Довідка/Готелі

  управління соціально-економічного розвитку

  Довідка/Довідник громадських організацій Сумщини

  управління інформаційно-аналітичної роботи

  Довідка/Довідник телефонів міської ради та її виконавчих органів, підприємств і організацій міста

  господарський відділ, відділ організаційно-кадрової роботи

  Довідка/Партійні та громадські організації

  управління інформаційно-аналітичної роботи, правове управління

  Довідка/Законодавча база

  правове управління

  Вибори/

  міська виборча комісія по виборах міського голови та депутатів міської ради, відділи ведення державного реєстру виборців Зарічного та Ковпаківського району 

   

  Пропозиції щодо змісту, оновлення, наповнення та зміни вищевказаних сторінок надаються до управління інформаційно-аналітичної роботи." 

 3. Внести зміни до додатку №2 рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 03.03.2009 №111 «Про регламент роботи виконавчих органів Сумської міської ради та Інструкцію з діловодства у виконавчих органах Сумської міської ради» (зі змінами), а саме:
  2.1. Підпункт 3.3.9. пункту 3.3. розділу 3 доповнити абзацом наступного змісту: "Під час реєстрації документу за допомогою програми з автоматизації діловодства та електронного документообігу, електронні копії документів мають прикріплюватися до реєстраційних карток." 
  2.2. Доповнити пункт 4.12. розділу 4 підпунктом 4.12.12. наступного змісту: "4.12.12. Створення таблиць в документах має відбуватися виключно за допомогою спеціалізованого інструменту "Таблиця". Під час оформлення таблиць забороняється виконувати розмітку за допомогою знаків табуляції, пробілу та інших символів." 
  2.3. Пункт 5.2. розділу 5 викласти в наступній редакції: "5.2. Під час приймання від виконавців документів канцелярією обов'язково перевіряється:
  2.4. Підпункт 6.2.5. пункту 6.2. розділу 6 викласти в наступній редакції: "6.2.5. Документ вважається виконаним лише тоді, коли поставлені в ньому питання розглянуті і кореспонденту дана відповідь, (якщо це потребується) по суті. Основним критерієм зняття з контролю завдання, зазначеного у документі, є факт його виконання та конкретна, в повному обсязі, інформація щодо його виконання, яка надається особі, що поставила його на контроль, в електронному та друкованому вигляді." 
 4. Організацію виконання даного рішення покласти на заступника міського голови, керуючого справами виконавчого комітету Волонтирця В.М.

 

Міський голова Г.М. Мінаєв


Дата публікації: 10-06-2011
Галерея > День вшанування учасників бойових дій на території інших держав