378

Документи » Рішення виконавчого комітету » № 378 від 06.07.2010

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ


від "06" липня 2010 р № 378
м. Суми

Про внесення змін та доповнень до рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 02.03.10 № 118 «Про пропозиції міській раді щодо розгляду питання про зміни в організації праці територіального центру соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян «Берегиня» при управлінні праці та соціального захисту населення Сумської міської ради та зміни назви на територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) «Берегиня»

З метою внесення змін до положення про територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) «Берегиня», відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.10 № 408, керуючись пунктом 1 частини другої статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Сумської міської ради

ВИРІШИВ:

  1. Унести зміни та доповнення до рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 02.03.10 № 118 «Про пропозиції міській раді щодо розгляду питання про зміни в організації праці територіального центру соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян «Берегиня» при управлінні праці та соціального захисту населення Сумської міської ради та зміни назви на територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) «Берегиня», а саме:

 

1) В назві та тексті рішення назву «територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) «Берегиня» замінити на «комунальна установа «Сумський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) «Берегиня».

2) У пункті 1 рішення дату «01.06.2010» замінити на «01.10.2010».

3) У положенні про комунальну установу «Сумський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) «Берегиня», затвердженому рішенням (додаток 1):

3.1) у пункті 4: - в абзаці другому слова і цифри «(які досягли 18-річного віку)» виключити; - в абзаці третьому слова «за останні шість календарних місяців, що передують місяцю звернення, нижчий ніж встановлений законом прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність» замінити словами «нижчий ніж прожитковий мінімум для сім’ї»;

3.2) в абзаці третьому пункту 8 слово «два» виключити;

3.3) після абзацу третього доповнити абзацами такого змісту: - «- відділення соціально-побутової адаптація «Злагода»; - «- відділення соціально-побутової адаптація «Калина». У зв’язку з цим абзаци четвертий, п’ятий, шостий вважати відповідно шостим, сьомим, восьмим;

3.4) в абзаці восьмому пункту 8 викласти в такій редакції: «- центр соціального захисту населення при Піщанській сільській раді»;

3.5) доповнити Положення пунктом 8.1 такого змісту: «8.1. Територіальний центр має право створювати в разі потреби у сільських населених пунктах робочі місця соціальних працівників (соціальних робітників) для соціального обслуговування (надання соціальних послуг) громадян, зазначених у пункті 4 цього положення, за їх місцем проживання.»;

3.6) в пункті 11 після слів «за рахунок коштів міського бюджету» доповнити словами «в тому числі тих, що враховуються під час визначення обсягу міжбюджетних трансфертів на соціальний захист між державним бюджетом та місцевими бюджетами)».

4) У переліку соціальних послуг, умовах та порядку їх надання структурними підрозділами комунальної установи «Сумський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) «Берегиня», затвердженому рішенням (додаток 2):

4.1) у пункті 2: - в абзаці другому слова і цифри «(які досягли 18-річного віку)» виключити; - в абзаці третьому слова «за останні шість календарних місяців, що передують місяцю звернення, нижчий ніж встановлений законом прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність» замінити словами “нижчий ніж прожитковий мінімум для сім’ї.»;

4.2) у пункті 3: - абзац другий після слів «(далі — медичний висновок)» доповнити словами «і до нотаріуса з метою отримання витягу з Державного реєстру правочинів про відсутність (наявність) укладеного громадянином договору довічного утримання (догляду)»;

4.3) у пункті 5: - в абзаці другому слова і цифри «(які досягли 18-річного віку)» виключити; - в абзаці третьому слова «за останні шість календарних місяців, що передують місяцю звернення, нижчий ніж встановлений законом прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність» замінити словами «нижчий ніж прожитковий мінімум для сім’ї»; - доповнити пункт абзацом такого змісту: «Для окремих структурних підрозділів територіального центру можуть передбачатись особливі умови здійснення безоплатного соціального обслуговування (надання соціальних послуг).»;

4.4) абзац перший пункту 6 замінити абзацами такого змісту: «6. Територіальний центр може надавати платні соціальні послуги (в межах наявних можливостей), визначені постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 року № 12 “Про порядок надання платних соціальних послуг та затвердження їх переліку» та цим переліком: - громадянам похилого віку, інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу; - громадянам, які перебувають у складній життєвій ситуації у зв'язку з безробіттям і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, стихійним лихом, катастрофою (і мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей-інвалідів, осіб похилого віку, інвалідів), якщо середньомісячний сукупний дохід їх сімей вищий ніж прожитковий мінімум для сім’ї.». У зв’язку з цим абзаци другий і третій вважати відповідно абзацами четвертим і п’ятим;

4.5) доповнити перелік пунктом 6.1 такого змісту: «6.1. У виняткових випадках громадяни, що мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу, можуть звільнятися від плати за соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) в структурних підрозділах територіального центру в разі, коли такі рідні належать до малозабезпечених і отримують державну соціальну допомогу в установленому законодавством порядку, є особами похилого віку, визнані інвалідами у встановленому порядку, залежні від психоактивних речовин, алкоголю, перебувають у місцях позбавлення волі тощо. Для цього виконавчий комітет Сумської міської ради приймає рішення про звільнення громадян, що мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу, від зазначеної плати.»;

4.6) підпункт 2 пункту 14 викласти в такій редакції: «придбання та доставка товарів з магазину або базару, доставка книг, газет, журналів, медикаментів. Кошти на вказані товари надаються громадянами, які обслуговуються;»;

4.7) пункт 16 викласти в такій редакції: «16. Як виняток, за рішенням виконавчого комітету Сумської міської ради громадяни, які мають рідних, що повинні забезпечити їм догляд і допомогу, можуть звільнятись від плати за соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) відділенням соціальної допомоги вдома за рахунок додаткових коштів міського бюджету (коштів, що не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів між державним бюджетом та місцевими бюджетами), передбачених в кошторисі видатків територіального центру. Порядок звільнення від плати за соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) затверджується рішенням Сумської міської ради»;

4.8) підпункт 8 пункту 22 викласти в такій редакції: «8) копія рішення виконавчого комітету Сумської міської ради про звільнення громадян від плати за соціальне обслуговування громадян похилого віку, інвалідів (які досягли 18-річного віку), хворих (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування, але мають рідних, що повинні забезпечити їм догляд і допомогу»;

4.9) абзац перший пункту 23 після слова «самообслуговування» доповнити словами «, на день»;

4.10) у пункті 27: - абзац шостий замінити абзацами такого змісту: «Право на безоплатне обслуговування відділенням адресної допомоги мають: громадяни, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю і не мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу; інші громадяни похилого віку, інваліди, хворі (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей-інвалідів, осіб похилого віку, інвалідів за умови, що середньомісячний сукупний дохід їх сімей нижчий ніж 1,5 прожиткового мінімуму для сім’ї; громадяни, які перебувають у складній життєвій ситуації у зв'язку з безробіттям і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, стихійним лихом, катастрофою (і мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей-інвалідів, осіб похилого віку, інвалідів), якщо середньомісячний сукупний дохід їх сімей нижчий ніж прожитковий мінімум для сім’ї.»;

4.11) абзац перший пункту 28 після слова «громадян» доповнити словами і цифрами «, зазначених у пункті 27 цього переліку:»;

4.12) у пункті 30 слово «малозабезпечених» виключити;

4.13) у пункті 33: - в абзаці першому та другому слова «малозабезпечених» виключити;

4.14) абзац перший пункту 34 замінити абзацами такого змісту: «34. На кожного громадянина, якого обслуговує відділення адресної допомоги, ведеться особова справа, в якій міститься: 1) письмова заява громадянина; 2) довідка про склад сім'ї (форма № 3); 3) довідки про доходи членів сім’ї; 4) копія наказу про здійснення (припинення) обслуговування. Соціальний працівник відділення адресної допомоги формує особові справи громадян, які звернулися за допомогою, перевіряє відомості, зазначені у поданих ними, і вносить їх до електронної бази даних територіального центру.». У зв’язку з цим абзаци другий і третій вважати відповідно абзацами сьомим і восьмим;

4.15) В пунктах 37, 38, 39, 41 назву «відділення по організації комплексного соціального обслуговування в сільській місцевості» замінити на «центр соціального захисту населення при Піщанській сільській раді»;

4.16) підпункт 7 пункту 39 викласти в такій редакції: «7) копія рішення виконавчого комітету Сумської міської ради про звільненню громадян від плати за соціальне обслуговування громадян похилого віку, інвалідів (які досягли 18-річного віку), хворих (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування, але мають рідних, що повинні забезпечити їм догляд і допомогу». 5) Структуру комунальної установи «Сумський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) «Берегиня» затверджену зазначеним рішенням (додаток 1) викласти в новій редакції, додається.

Міський голова

Г.М. Мінаєв

 

Структура комунальної установи «Сумський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) «Берегиня» [83 Kb] (cкачувань: 958) або переглянути не завантажуючиДата публікації: 23-07-2010
Галерея > День вшанування учасників бойових дій на території інших держав