Правила внутрішнього трудового розпорядку

Міська влада » Виконавчі органи » Правила внутрішнього трудового розпорядку

 

ПРАВИЛА
внутрішнього трудового розпорядку для працівників міської ради
та її виконавчих органів
(додаток до колективного договору 2008 року)1. Загальні положення

1. Ці Правила внутрішнього трудового розпорядку (далі - Правила)  розроблені відповідно до Конституції України, чинного трудового законодавства та інших нормативно-правових актів з метою врегулювання трудових відносин усіх працівників та забезпечення продуктивної праці, поліпшення якості роботи, зміцнення трудової дисципліни, раціонального використання робочого часу. 
Дія Правил поширюється на всіх працівників Сумської міської ради.
Загальні засади діяльності, суспільні відношення та статус  посадових осіб місцевого самоврядування визначають закони України «Про державну службу», «Про службу в органах місцевого самоврядування».


2. Порядок прийняття та звільнення робітників і службовців


2. Робітники і службовці реалізують своє право на працю шляхом  укладення трудового договору.  
3. Прийняття на службу на посади п’ятої-шостої категорій,  передбачених статтею 10 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», здійснюється на конкурсній основі, крім випадків, які передбачені діючим законодавством.  
Особи, які бажають взяти участь в конкурсі, подають на ім'я голови  конкурсної комісії заяву про участь у конкурсі, особову картку (форму П-2ДС), додаток до особової картки, копію документів про освіту, декларація про доходи за минулий рік. 
4. При прийнятті на роботу працівник зобов’язаний подати такі  документи:

 • паспорт громадянина України; 
 • трудову книжку, а якщо громадянин влаштовується на роботу вперше,
 • диплом або інший документ про освіту;
 • військовослужбовець, звільнений зі Збройних сил – військовий квиток. 

При прийнятті на роботу, що потребує спеціальних знань, адміністрація зобов'язана зажадати від працівника подання диплома або іншого документа про здобуту освіту чи професійну підготовку. 
5. Прийняття на роботу оформляється розпорядженням міського голови

і доводиться до працівника під розпис. Для посадових осіб місцевого самоврядування рішення про укладення трудового договору приймає міський голова на підставі рішення комісії про переможця конкурсу. В розпорядженні має бути вказано найменування роботи (посади) та умови оплати праці. 
6. При прийманні на роботу працівник повинен бути ознайомлений:

 • - з правилами внутрішнього трудового розпорядку;
 • колективним договором;
 • умовами оплати праці;
 • правилами по техніці безпеки і протипожежної охорони та інших  питань з охорони праці.


Посадові особи зараховані на службу в органи місцевого  самоврядування ознайомлюються з обмеженнями, пов'язаними з проходженням служби (стаття 12 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»), приймають Присягу та підписують її текст, який зберігається за місцем роботи. Про прийняття Присяги робиться запис у трудовій книжці. 
7. На усіх працівників, які пропрацювали в установі більше ніж 5  днів, ведуться трудові книжки у порядку згідно з діючим законодавством. 
8. Припинення трудового договору може мати місце тільки на  підставах, передбачених законодавством.  
9. Працівник має право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, попередивши про це адміністрацію письмово за два тижні. 
10. Після закінчення вказаних термінів попередження працівник має  право припинити роботу, а адміністрація зобов'язана видати йому трудову книжку та провести розрахунок. По домовленості між працівником та адміністрацією трудовий договір може бути розірваний до закінчення строку попередження про звільнення. 
При розірванні договору з поважних причин, передбачених діючим  законодавством, договір має бути розірвано в строк, який просить працівник.  
Строковий трудовий договір підлягає розірванню достроково на  вимогу працівника у разі його хвороби або інвалідності, які перешкоджають виконанню роботи за договором, порушенням адміністрацією законодавства про працю, колективного або трудового договору та з інших поважних причин. 
11. Розірвання трудового договору з ініціативи адміністрації не  допускається без попередньої згоди на це профспілкового комітету, за винятком випадків, передбачених аконодавством. 
Служба в органах місцевого самоврядування припиняється на  підставі і в порядку, визначених статтею 20 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», крім загальних підстав, передбачених Кодексом законів про працю України, та іншими законами України, а також у разі:

 • відмови посадової особи місцевого самоврядування від складання  Присяги (стаття 11 цього Закону);
 • порушення умов реалізації права на службу в органах місцевого самоврядування (стаття 5 цього Закону)
 • неподання відомостей або подання посадовою особою місцевого самоврядування неправдивих відомостей щодо її доходів у встановлений термін (стаття 13 цього Закону);
 • виявлення або виникнення обставин, що перешкоджають перебуванню на службі, чи недотримання вимог, пов'язаних із проходженням служби в органах місцевого самоврядування (стаття 12 цього Закону); БдшЮдосягнення посадовою особою місцевого самоврядування граничного  віку перебування на службі в органах місцевого самоврядування (стаття 18 цього Закону).


12. Припинення трудового договору оформляється розпорядженням  міського голови.

 

 


III. Основні обов'язки працівників 


13. Робітники, службовці та посадові особи зобов'язані:

 • виконувати Правила внутрішнього трудового розпорядку;
 • працювати чесно і сумлінно, своєчасно та точно виконувати розпорядження адміністрації,
 • використовувати весь робочий час для продуктивної праці,  утримуватись від дій, що заважають іншим працівникам виконувати трудові обов'язки;
 • поліпшувати якість праці, не допускати упущень в роботі, підвищувати свою ділову і професійну кваліфікацію;
 • додержуватись вимог нормативних актів про охорону праці і  протипожежної безпеки;
 • берегти власність міської ради, суворо дотримуватись установленого порядку зберігання матеріальних цінностей та документів;
 • шанобливо ставитись до співробітників, громадян та їх звернень до органів місцевого самоврядування, дотримуватися високої культури спілкування;
 • повідомляти керівника підрозділу про неявку на роботу із поважних причин;
 • не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби в органах місцевого самоврядування, чи негативно вплинути на репутацію міської ради або самого працівника;
 • дотримувати збереження державної таємниці, інформації про  громадян, що стала їм відома у зв'язку з виконанням службових обов'язків, а також іншої інформації, яка згідно із законом не підлягає розголошенню;
 • запобігати діям, що можуть бути розцінені як використання свого  службового становища в корисних цілях у власних інтересах, а також дій, які відповідно до чинного законодавства вважаються корупційними;
 • утримувати своє робоче місце в порядку, чистоті та в належному стані.

 


ІV. Основні обов'язки адміністрації 


14. Адміністрація міської ради зобов'язана:

 • своєчасно доводити до структурних підрозділів, їх працівників рішення ради та виконавчого комітету, розпорядження міського голови, контролювати їх виконання;
 • неухильно дотримуватися законодавства про працю і про охорону праці, поліпшувати умови праці, створювати умови роботи відповідно нормативів по охороні праці, постійно контролювати знання і дотримання робітниками всіх вимог по техніці безпеки, виробничої санітарії і гігієни праці, протипожежної охорони;
 • забезпечити суворе дотримання трудової дисципліни, усунення витрат робочого часу, застосовувати заходи впливу до порушників трудової дисципліни;
 • видавати заробітну плату в установлені умовами колективного договору терміни;
 • підтримувати і заохочувати творчий підхід до праці, поліпшувати  умови праці, забезпечувати належне технічне обладнання всіх робочих місць;
 • забезпечувати систематичне підвищення кваліфікації працівників, їх економічних і правових знань;
 • уважно ставитись до потреб і запитів працівників;
 • організовувати облік працівників, потребуючих поліпшення житлових умов, розподіляти житлову площу відповідно до діючого законодавства.

 

 

V. Робочий час та його використання 


15. Нормальна тривалість робочого часу працівників не може  перевищувати 40 годин на тиждень (ст. 50 КЗпП України).
В управліннях і відділах міської ради установлюється наступний режим роботи:

 • початок роботи – 8.00;
 • закінчення роботи – 17.15;
 • у п’ятницю – 16.00;
 • перерва для відпочинку і харчування – з 12.00 до 13.00;
 • субота і неділя – вихідні дні.


16. Напередодні святкових і неробочих днів тривалість роботи  працівників скорочується на одну годину (ст.53 КЗпП України). Працівник, що з'явився на роботу в нетверезому стані, або у стані наркотичного сп'яніння, до роботи не допускається. 
17. Посадові особи місцевого самоврядування можуть залучатися на  службу у вихідні та неробочі дні (робота за які компенсується відповідно до чинного трудового законодавства) для виконання невідкладної і непередбаченої роботи за розпорядженням керівника органу.  
18. Тривалість робочого часу посадових осіб місцевого самоврядування  визначається відповідно до чинного законодавства про працю України.  
За рішенням керівника органу посадові особи місцевого  самоврядування можуть бути відкликані із щорічної або додаткової відпустки. 
Частина невикористаної відпустки, яка залишилася, надається посадовій особі  в будь-який інший час відповідного року чи приєднується до відпустки у наступному році. 
19. Черговість надання щорічних відпусток визначається графіком,  затвердженим керівником міської ради за узгодженням з профспілковим комітетом з урахуванням необхідності забезпечення нормальної роботи управлінь та відділів міської ради та сприятливих умов для відпочинку працівників. 
20. Графік відпусток складається на кожен календарний рік не  пізніше 5 січня поточного року і доводиться до відома всіх працівників.

 


VI. Заохочення за успіхи в праці 


21. За успішне виконання трудових обов'язків, підвищення  продуктивності праці, поліпшення якості роботи, тривалу і бездоганну трудову діяльність, новаторство в праці та інші досягнення застосовуються такі заохочення:

 • оголошення подяки;
 • видача премії;
 • нагородження цінним подарунком;
 • нагородження Грамотою міського голови;
 • нагородження Почесною грамотою міського голови.


Заохочення оголошується розпорядженням, доводиться до відома  колективу та заноситься до трудової книжки працівника.

 


22. Посадовим особам місцевого самоврядування, які успішно і  сумлінно виконують свої трудові обов'язки, надається перевага в просуванні по службі.
23. За особливі трудові заслуги робітники, службовці та посадові особи  представляються до нагородження орденами, медалями, Почесними грамотами органів вищого рівня, нагрудними знаками, присвоєння почесних звань. 
24. За високі досягнення у праці або за вик онання особливо важливої роботи установлюються надбавки за інтенсивність праці відповідно до діючого законодавства.


VII. Відповідальність за порушення трудової дисципліни 


25. Порушення трудової дисципліни, тобто невиконання або неналежне  виконання з вини працівника покладених на нього трудових обов'язків, тягне за собою застосування заходів дисциплінарного або громадського впливу, а також інших заходів, передбачених діючим законодавством. 
26. За порушення трудової дисципліни адміністрація міської ради застосовує такі дисциплінарні стягнення:

 • догана;
 • звільнення.


До посадових осіб місцевого самоврядування, крім дисциплінарних  стягнень, передбачених законодавством про працю України, можуть застосовуватись такі заходи дисциплінарного впливу (стаття 14 Закону України «Про державну службу»): 
- попередження про неповну службову відповідність;
- затримка до одного року у присвоєнні чергового рангу або у  призначенні на вищу посаду.  
Особи, винні у порушенні законодавства про службу в органах місцевого самоврядування, притягуються до цивільної, адміністративної або кримінальної відповідальності згідно з діючим законодавством.
Звільнення, як дисциплінарне стягнення, може бути застосоване:

 • за систематичне невиконання працівником без поважних причин обов'язків, накладених на нього трудовим договором, або правилами внутрішнього трудового розпорядку, якщо до цих працівників раніше застосовувались заходи дисциплінарного або громадського стягнення;
 • за прогул (в тому числі за відсутність на роботі більше трьох годин протягом робочого дня без поважних причин);
 • за появу на роботі в нетверезому стані або в стані наркотичного чи токсичного сп'яніння, а також в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.


27. Дисциплінарне стягнення застосовується адміністрацією безпосередньо за виявлення проступку, але не пізніше одного місяця з дня його виявлення, не враховуючи часу хвороби чи перебування працівника в відпустці.
28. Дисциплінарне стягнення не може бути застосоване пізніше шести  місяців із дня здійснення проступку.
29. За кожне порушення трудової дисципліни може бути застосовано  лише одне дисциплінарне стягнення.  
30 З розпорядження про застосування дисциплінарного стягнення з  зазначенням мотивів працівник, на якого накладено стягнення, ознайомлюється під розпис в триденний термін. В необхідних випадках розпорядження доводиться до відома працівників міської ради. 
31. Якщо протягом року з дня застосування дисциплінарного стягнення  робітник або службовець не буде притягнений до нового стягнення, то він вважається таким, що не притягався до дисциплінарної відповідальності. 
32. Якщо працівник не допустив нового порушення трудової  дисципліни і проявив себе як добросовісний працівник, то стягнення може бути зняте до закінчення року.

33.Протягом терміну дії дисциплінарного стягнення заходи  заохочення, указані в цих правилах, до працівника не застосовуються.


Докладнiше...


Дата публікації: 18-04-2012


Пошук по сайту


Панель користувача

Логін:
Пароль:
Нагадати    Реєстрація
Галерея > День вшанування учасників бойових дій на території інших держав