Основні функції та нормативно-правові засади діяльності Сумської міської ради

Міська влада » Міська рада

У своїй діяльності Сумська міська рада керується Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», іншими нормативно-правовими актами, що регламентують повноваження та функції органів місцевого самоврядування.

Cумська міська рада є органом, що представляє міську громаду міста Суми та здійснює від її імені та в її інтересах функції і повноваження міського самоврядування, визначені Конституцією та законами України.

Сумська міська рада має право розглядати і вирішувати питання, віднесені Конституцією і законами України до її відання. Перелік питань, що вирішуються виключно на пленарних засіданнях міської ради, визначається статтею 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

Виконавчими органами Сумської міської ради є її виконавчий комітет, департаменти, управління, відділи, служби, інспекції та інші утворені радою виконавчі органи.


Докладнiше...


Дата публікації: 5-12-2015

Статус і повноваження міської ради

Міська влада » Міська рада

Міська рада є органом, що представляє міську громаду та здійснює від її імені та в її інтересах функції і повноваження міського самоврядування, визначені Конституцією та законами України.

Міська рада складається з депутатів і обирається міською громадою терміном на чотири роки.

Міська рада має право розглядати і вирішувати питання, віднесені Конституцією і законами України до її відання. Перелік питань, що вирішуються виключно на пленарних засіданнях міської ради, визначається Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні".

Виключно на пленарних засіданнях міської ради вирішуються такі питання:

 1. затвердження регламенту ради;
 2. утворення і ліквідація постійних та інших комісій ради, затвердження та зміна їх складу, обрання голів комісій;
 3. утворення виконавчого комітету ради, визначення його чисельності, затвердження персонального складу; внесення змін до складу виконавчого комітету та його розпуск;
 4. обрання за пропозицією міського голови на посаду та звільнення з посади секретаря ради;
 5. затвердження за пропозицією міського голови структури виконавчих органів ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів, витрат на їх утримання;
 6. утворення за поданням міського голови інших виконавчих органів ради;
 7. затвердження плану роботи ради та заслуховування звіту про його виконання;
 8. заснування засобів масової інформації відповідної ради, призначення і звільнення їх керівників;
 9. заслуховування звіту міського голови про діяльність виконавчих органів ради;
 10. прийняття рішення про недовіру міському голові;
 11. заслуховування звітів постійних комісій, керівників виконавчих органів ради та посадових осіб, яких вона призначає або затверджує;
 12. заслуховування повідомлень депутатів про роботу в раді, виконання ними доручень ради;
 13. розгляд запитів депутатів, прийняття рішень по запитах;
 14. прийняття рішень щодо дострокового припинення повноважень депутата ради в порядку, встановленому законом;
 15. скасування актів виконавчих органів ради, які не відповідають Конституції чи законам України, іншим актам законодавства, рішенням відповідної ради, прийнятим у межах її повноважень;
 16. прийняття рішення щодо дострокового припинення повноважень міського голови у випадках, передбачених цим Законом;
 17. визначення відповідно до закону кількісного складу ради;
 18. прийняття рішення про проведення місцевого референдуму;
 19. прийняття відповідно до законодавства рішень щодо організації проведення референдумів та виборів органів державної влади, місцевого самоврядування та міського голови;
 20. прийняття рішень про наділення органів самоорганізації населення окремими власними повноваженнями органів місцевого самоврядування, а також про передачу коштів, матеріально-технічних та інших ресурсів, необхідних для їх здійснення;
 21. прийняття рішень про об`єднання в асоціації або вступ до асоціацій, інших форм добровільних об`єднань органів місцевого самоврядування та про вихід з них;
 22. затвердження програм соціально-економічного та культурного розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць, цільових програм з інших питань місцевого самоврядування;
 23. затвердження місцевого бюджету, внесення змін до нього; затвердження звіту про виконання відповідного бюджету;
 24. встановлення місцевих податків і зборів та розмірів їх ставок у межах, визначених законом;
 25. утворення позабюджетних цільових (у тому числі валютних) коштів, затвердження положень про ці кошти; затвердження звітів про використання зазначених коштів;
 26. прийняття рішень щодо випуску місцевих позик;
 27. прийняття рішень щодо отримання позик з інших місцевих бюджетів та джерел, а також щодо передачі коштів з відповідного місцевого бюджету;
 28. прийняття рішень щодо надання відповідно до чинного законодавства пільг по місцевих податках і зборах;
 29. встановлення для підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, розміру частки прибутку, яка підлягає зарахуванню до місцевого бюджету;
 30. прийняття рішень щодо відчуження відповідно до закону комунального майна; затвердження місцевих програм приватизації, а також переліку об`єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації; визначення доцільності, порядку та умов приватизації об`єктів права комунальної власності; вирішення питань про придбання в установленому законом порядку приватизованого майна, про включення до об`єктів комунальної власності майна, відчуженого у процесі приватизації, договір купівлі-продажу якого в установленому порядку розірвано або визнано недійсним, про надання у концесію об`єктів права комунальної власності, про створення, ліквідацію, реорганізацію та перепрофілювання підприємств, установ та організацій комунальної власності відповідної територіальної громади; реорганізація або ліквідація діючих комунальних дошкільних навчальних закладів, а також дошкільних навчальних закладів, створених колишніми сільськогосподарськими колективними та державними господарствами, допускається лише за згодою територіальної громади (загальних зборів) села, селища, міста або на підставі результатів місцевого референдуму;
 31. прийняття рішень про передачу іншим органам окремих повноважень щодо управління майном, яке належить до комунальної власності відповідної територіальної громади, визначення меж цих повноважень та умов їх здійснення;
 32. створення у разі необхідності органів і служб для забезпечення здійснення з іншими суб`єктами комунальної власності спільних проектів або спільного фінансування (утримання) комунальних підприємств, установ та організацій, визначення повноважень цих органів (служб);
 33. вирішення відповідно до законодавства питань про створення підприємствами комунальної власності спільних підприємств, у тому числі з іноземними інвестиціями;
 34. вирішення відповідно до закону питань регулювання земельних відносин;
 35. затвердження відповідно до закону ставок земельного податку, розмірів плати за користування природними ресурсами, що є у власності відповідних територіальних громад;
 36. вирішення відповідно до закону питань про надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів місцевого значення, а також про скасування такого дозволу;
 37. прийняття рішень про організацію територій і об`єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні; внесення пропозицій до відповідних державних органів щодо оголошення природних та інших об`єктів, що мають екологічну, історичну, культурну або наукову цінність, пам`ятками природи, історії або культури, які охороняються законом;
 38. надання відповідно до законодавства згоди на розміщення на території міста нових об`єктів, сфера екологічного впливу діяльності яких згідно з діючими нормативами включає територію міста;
 39. створення відповідно до закону міліції, яка утримується за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету; затвердження і звільнення керівників та дільничних інспекторів цієї міліції;
 40. заслуховування повідомлень керівників органів внутрішніх справ про їх діяльність щодо охорони громадського порядку на території міста, порушення перед відповідними органами вищого рівня питання про звільнення з посади керівників цих органів у разі визнання їх діяльності незадовільною;
 41. прийняття рішень з питань адміністративно-територіального устрою в межах і порядку, визначених Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" та іншими законами;
 42. затвердження в установленому порядку міських містобудівних програм, генерального плану забудови міста, іншої містобудівної документації;
 43. затвердження договорів, укладених міським головою від імені ради, з питань, віднесених до її виключної компетенції;
 44. встановлення відповідно до законодавства правил з питань благоустрою території міста, забезпечення в ньому чистоти і порядку, торгівлі на ринках, додержання тиші в громадських місцях, за порушення яких передбачено адміністративну відповідальність;
 45. прийняття у межах, визначених законом, рішень з питань боротьби зі стихійним лихом, епідеміями, епізоотіями, за порушення яких передбачено адміністративну відповідальність;
 46. визначення територій, на яких можуть проводитися потенційно небезпечні заходи в умовах присутності цивільного населення за участю особового складу Збройних Сил України, інших військових формувань та правоохоронних органів з використанням озброєння і військової техніки;
 47. прийняття рішень, пов`язаних із створенням спеціальних вільних та інших зон, змінами в статусі цих зон, внесення до відповідних органів пропозицій з цих питань; надання згоди на створення таких зон за ініціативою Президента України або Кабінету Міністрів України;
 48. прийняття рішення про дострокове припинення повноважень органів територіальної самоорганізації населення у випадках, передбачених Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні";
 49. затвердження статуту територіальної громади;
 50. затвердження відповідно до закону Положення про зміст, опис та порядок використання символіки територіальної громади;
 51. вирішення відповідно до закону питання про мову (мови), якою користуються у своїй роботі рада, її виконавчий орган та яка використовується в офіційних оголошеннях;
 52. надання згоди на передачу об`єктів з державної у комунальну власність та прийняття рішень про передачу об`єктів з комунальної у державну власність, а також щодо придбання об`єктів державної власності;
 53. створення відповідно до законодавства комунальної аварійно-рятувальної служби.
 54. визначення обсягу і меж повноважень, які здійснюють районні у містах (у разі їх створення) ради та їх виконавчі органи в інтересах територіальних громад районів у містах;
 55. встановлення нормативів централізації коштів від земельного податку на спеціальних бюджетних рахунках районів міста.

Порядок і процедура формування, організації та діяльності міської ради встановлюються Реґламентом роботи Сумської міської ради.

Міська рада утворює постійні й тимчасові комісії міської ради - органи, що обираються з її депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, віднесених до відома ради; здійснення контролю за виконанням рішень ради, її виконавчих органів. Перелік, функціональна спрямованість і порядок організації роботи постійних комісій визначаються Реґламентом роботи Сумської міської ради і Положеннями про постійні комісії, що їх затверджує міська рада.

Пленарні засідання міської ради є відкритими і гласними. На них можуть бути присутні члени міської громади за умови, що вони не порушують установленого Реґламентом роботи Сумської міської ради порядку. Присутнім на пленарному засіданні ради недепутатам може бути надане слово для виступу, якщо за це проголосувало більше половини присутніх на сесії депутатів.

Міською громадою у будь-який час може бути достроково припинено повноваження міської ради, якщо вона приймає рішення з порушенням Конституції або законів України, прав і свобод громадян, не вирішує питань, віднесених до її відома, не проводить без поважних причин сесій ради у встановлені законом строки. Рішення про це приймає міський референдум, який проводиться на вимогу не менш як однієї десятої частини сумчан, що мають право голосу, або з ініціативи міського голови.

 

Конституція України, розділ XI

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"

Статут територіальної громади міста Суми

Реґламент роботи Сумської міської ради


Докладнiше...


Дата публікації: 16-01-2012


Пошук по сайту


Панель користувача

Логін:
Пароль:
Нагадати    Реєстрація
Галерея > День вшанування учасників бойових дій на території інших держав